ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΦΑΙΗ ΤΖΩΡΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΟΛΩΝΟΣ 73 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3606024,
ΦΑΞ. 210 3606085
https://www.nosy.gr/

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αποτελεί δέσμευση του Γραφείου μας αφενός η τήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), τα οποία ενδέχεται να συλλέγονται κατάτους σκοπούς της παροχής των επαγγελματικών υπηρεσιών μας και αφετέρου η συμμόρφωσή μας με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς σχετικά με την επεξεργασία ΔΠΧ.
H ενημέρωση που ακολουθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή όταν χρησιμοποιείτε κάποια από τις υπηρεσίες μας, καθώς και τα δικαιώματά σας:
Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
Το Δικηγορικό Γραφείο «ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΤΖΩΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (εφεξής το «Γραφείο» ή «εμείς»), είναι δικηγορικό γραφείο, το οποίο απαρτίζεται αποκλειστικά και μόνο από δικηγόρους και αποφοίτους νομικής, με έδρα στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αριθ. 73 και Ιπποκράτους, Τ.Κ. 10679, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουinfo@nosy.gr, Τηλέφωνο +30 210 3606024, fax +30 210 3606085 και ιστοσελίδα www.nomikisymvouli.gr.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, περιλαμβανομένου του ταχυδρομείου, του τηλεφώνου, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, της τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Η πολιτική προστασίας δεδομένων του Γραφείου μας βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
Γενικές αρχές
– Για τους σκοπούς της παροχής των επαγγελματικών υπηρεσιών μας, ήτοι για την παροχή νομικών συμβουλών, την δικαστική ή εξωδικαστική εκπροσώπησή σας, ενδέχεται να προχωρήσουμε στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, καθώς και με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»).
– Μπορεί να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε διαφορετικούς τύπους προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας και κατά την παροχή των υπηρεσιών μας. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνουν:
• Βασικά προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, την ταχυδρομική διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση εργασίας σας, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, αριθμό φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Οικονομικά στοιχεία, που τυχόν απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας, και επιχειρηματικά δεδομένα, όπως η συμμετοχή σας σε εταιρεία ή άλλο φορέα.
• Πληροφορίες σχετικά με επίδικες διαφορές ή άλλες νομικές διαδικασίες, που κινούνται εναντίον σας ή έναντι τρίτων που συνδέονται με σας, που μπορεί να είναι σχετικές.
• Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.
• Δεδομένα Xρήσης Ιστοσελίδας, όπως τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας ή πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies.
• Οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς που μπορεί να μας παρέχετε.
Σε κάθε περίπτωση, συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε με οποιονδήποτε τρόπο.
– Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για τους κάτωθι σκοπούς:
• Για την παροχή νομικών συμβουλών και νομικών υπηρεσιών που μας έχετε αναθέσει/ζητήσει, σύμφωνα με τις οδηγίες σας ή σύμφωνα με όσα έχουν ζητηθεί από εσάς και για την παροχή απαντήσεων και διευκρινίσεων σε ερωτήσεις.
• Για την εκπλήρωση των φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεών μας και για τη διαχείριση των επιχειρηματικών σχέσεων με τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών, λογιστικών, ελεγκτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών που αφορούν στην τιμολόγηση, υπηρεσίες υποστήριξης.
• Για να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.
• Για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή μας με το νόμο, τις συμβατικές υποχρεώσεις, ιδίως δε τον Κώδικα Δικηγόρων και τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος.
• Για να προασπίζουμε τα συμφέροντά σας, στα πλαίσια της εντολής που μας έχετε παράσχει ή της υπηρεσίας που μας έχετε ζητήσει.
• Για τη συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις και / ή την υπεράσπιση νόμιμων δικαιωμάτων.
• Για να επικοινωνούμε μαζί σας για τις τελευταίες νομικές εξελίξεις, ανακοινώσεις και άλλες πληροφορίες για εμάς, μέσω ενημερωτικών δελτίων, επιστολών κ.λπ., κατά τη ρητή συγκατάθεσή σας.
• Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό σχετικό και / ή παρεπόμενο προς οποιονδήποτε από τους παραπάνω ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο μας παρασχέθηκαν τα προσωπικά σας δεδομένα.
– Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο για τους ανωτέρω καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και περαιτέρω δεν τυγχάνουν επεξεργασίας με τρόπο που δεν είναι συμβατός με τους σκοπούς αυτούς.
– Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με ένα νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.
– Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι επαρκής, σχετική και περιορισμένη σε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο σε σχέση με τον σκοπό της επεξεργασίας.
– Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε πρέπει να είναι ακριβή και όπου είναι εφικτό, επικαιροποιημένα.
– Προσωπικά δεδομένα τηρούνται σε μία μορφή που επιτρέπει ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων για όχι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας.
– Όλα τα προσωπικά δεδομένα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους.
– Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων, ή περιορισμό επεξεργασίας, ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία, όπως επίσης και το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων.
– Όταν συμπληρώνετε προσωπικά στοιχεία σας όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μέσω φόρμας που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για το σκοπό, που αναφέρεται στη φόρμα που συμπληρώσατε.
– Το Γραφείο μας έχει υιοθετήσει πολιτικές και έχει εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί ασφάλειας και προστασίας δεδομένων.
– Αυτά τα μέτρα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την παράνομη πρόσβαση, την ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων, τη μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία και την παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια των προσωπικών σας δεδομένων.
Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
– Προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός εάν είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας τους ή η διαβίβασή τους αποτελεί έννομη υποχρέωσή μας.Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, εκτός να έχετε ενημερωθεί προς τούτο και παρέχετε την συγκατάθεση σας, όπου αυτό απαιτείται.
– Οι συνεργάτες του γραφείου μας, δικηγόροι και ασκούμενοι δικηγόροι, θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, προς το σκοπό εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεγεί.
– Χρησιμοποιούμε εκτελούντες επεξεργασίας, δηλαδή τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς και οι οποίοι εμπλέκονται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα δεδομένα σας τηρούνται με ασφάλεια και θα διατηρούνται από τους εκτελούντες την επεξεργασία μόνο για την περίοδο που τους υποδεικνύουμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός αν τους έχουμε δώσει ρητή εντολή να το κάνουν, ούτε να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους τρίτους.
– Ενδεικτικά, τρίτοι στους οποίους μπορεί να διαβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι Δικηγόροι – Συνεργάτεςή άλλοιπάροχοινομικών υπηρεσιών, διαμεσολαβητές, σύμβουλοι ή εμπειρογνώμονες ή πραγματογνώμονες, τρίτοιπάροχοι υπηρεσιών, στους οποίους αναθέτουμε ορισμένες δραστηριότητες, όπως οι φωτοαντιγραφικές και μεταφραστικές υπηρεσίες, λογιστικές υπηρεσίες, ταχυδρομικές και μεταφορικές υπηρεσίες, Συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές. Στα πλαίσια της διαχείρισης της υπόθεσής σας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δικαστήρια, κυβερνητικές, ρυθμιστικές ή άλλες αρχές, ή στα αντίδικα μέρη, όταν η διαβίβαση είναιαναγκαία για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση μιας νομικής απαίτησης ή στα πλαίσια εναλλακτικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών.
Χρόνος τήρησης
– Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται από το Γραφείο μαςμόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Σε περίπτωση ανάκλησης εντολής, τηρούμε μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας σας για 5 έτη από την ανάκληση.
– Δεν συλλέγουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα από όσα χρειαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν θα τα διατηρήσουμε για περισσότερο από το χρονικό εκείνο διάστημα που κρίνεται απαραίτητο.
Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία
– Οι χρήστες που εισάγουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση για την εγγραφή τους στο newsletterμας συναινούν να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία και άρθρα που αφορούν σε επίκαιρα νομικά ζητήματα.
– Τα newsletters λαμβάνει ο χρήστης των υπηρεσιών με την εγγραφή του εξ’ ελευθεριότητοςστις λίστες παραληπτών (mailinglists). Το Γραφείο μαςδιατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.
– Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής ενημερωτικών δελτίων της ιστοσελίδας, μπορεί να ενημερώσει το Γραφείο μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails που λαμβάνει.
– Τυχόν επικοινωνία που σχετίζεται με μάρκετινγκ, θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον θα το έχετε εσείς επιλέξει, ενώ θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή, αν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνία. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη λήψη τυχόν αυτοματοποιημένων αποφάσεων που επηρεάζουν εσάς ή για τη δημιουργία προφίλ.

Τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:
Τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και στην εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, είναι τα ακόλουθα:
– Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται το Γραφείο μας.
Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, αντίγραφα των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε και σας αφορούν ως φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 15 του ΓΚΠΔ.
– Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που σας αφορούν ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων σας.
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς, σύμφωνα με τα άρθρα 12,15 και 19 του ΓΚΠΔ.
– Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων σας από τα αρχεία μας,εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί και σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.
– Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης δεδομένων σας σε περίπτωση που αμφισβητείτε την ακρίβειά τους, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του ΓΚΠΔ.
– Δικαίωμα λήψης των δεδομένων που έχετε ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.Αυτό ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που μας έχετε παράσχει. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που μας δώσατε σε άλλον φορέα ή να τις δώσουμε σε εσάς. Το δικαίωμα ισχύει μόνο εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας ή με βάση συναφθείσα σύμβαση ή εντολή και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στο Δικηγορικό Γραφείο ΘεονύμφηςΤζώρα και Συνεργατών.Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση: ΣΟΛΩΝΟΣ 73, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ. 2103606024 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nosy.gr. Σε κάθε δε περίπτωση έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή για τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρωτήστε μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση  σχετικά με την υπόθεσή σας

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ NEWSLETTER ΜΑΣ

Εγγραφείτε στα Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις αποφάσεις μας.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ NEWSLETTER ΜΑΣ

Εγγραφείτε στα Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις αποφάσεις μας.

© 2021 Fay Tzora-Moraki & Associates Law Office | Proudly Designed by create-website.gr